Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω-

«Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ.» σημαίνει την Συνεργατικήν Κεντρικήν Τράπεζαν Λτδ.·

«συμφωνίαι» σημαίνει την υπό του Υπουργού Οικονομικών υπογραφείσαν συμφωνίαν μεταξύ αυτού, ενεργούντος διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας δανειοδότησιν, τη εγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών, των πατατοπαραγωγών μέσω των Τοπικών Συνεργατικών Ιδρυμάτων διά ποσόν ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων λιρών, και την συμφωνίαν διά της οποίας τροποποιείται η συμφωνία η κυρωθείσα διά του περί Χρηματοδοτήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης (Κυρωτικού) Νόμου του 1985.