Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Χρηματοδοτήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. (Κυρωτικός) Νόμος του 1987.