Προοίμιο

Επειδή διά των περί Ασκήσεως Ωρισμένων Δημοσιονομικών Εξουσιών της Βουλής Νόμων του 1985 και 1986 απαιτείται όπως ωρισμέναι κατηγορίαι συμφωνιών αφορώσαι εις σύναψιν δανείων κυρούνται διά νόμου, και

Επειδή ο Υπουργός Οικονομικών διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προήλθεν εις συμφωνίαν κυρωθείσαν διά του περί Χρηματοδοτήσεως και Εγγυήσεως της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. (Κυρωτικού) Νόμου του 1985 μετά της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας δανειοδότησιν, τη εγγυήσει του Υπουργού Οινοκομικών, των πατατοπαραγωγών διά ποσόν πέντε εκατομμυρίων λιρών και

Επειδή η πρώτη δόσις του ως άνω δανείου η οποία ανέρχεται εις έν εκατομμύριον διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας λίρας έληξε και εισεπράχθη μέχρι την 30ήν Σεπτεμβρίου, 1986· και

Επειδή το Υπαυργικόν Συμβούλιον διά της υπ' αριθμόν 28.119 και ημερομηνίαν 22 Ιανουαρίου, 1987 αποφάσεως του ενέκρινε όπως:

(α) Εγγυηθή την υπό της Συνεργατικής Κεντρικής Τραπέζης Λτδ. δανειοδότησιν των πατατοπαραγωγών διά ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων λιρών το οποίον αντιπροσωπεύει σχεδόν ολόκληρον την πρώτην δόσιν του δανείου του προβλεπομένου διά της κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου συμφωνίας·

(β) η αποπληρωμή του εν λόγω δανείου γίνη μέχρι την 30ήν Σεπτεμβρίου, 1987·

(γ) η συμφωνία μετά της Κεντρικής Συνεργατικής Τραπέζης συναφθή υπό όρους παρομοίους προς τους προβλεπομένους διά της κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου συμφωνίας·

(δ) η αποπληρωμή του δανείου του προβλεπομένου διά της κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου συμφωνίας παραταθή εις πέντε έτη· και

Επειδή ο Υπουργός Οικονομικών διά και εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προήλθεν εις συμφωνίαν μετά της Κεντρικής Συνεργατικής Τραπέζης Λτδ. διά την υπό της τελευταίας δανειοδότησιν, τη εγγυήσει του Υπουργού Οικονομικών, των πατατοπαραγωγών διά ποσόν ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων λιρών και διά την τροποποίησιν της κυρωθείσης διά του ως είρηται Νόμου συμφωνίας-

Διά ταύτα η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: