Κύρωσις των συμφωνιών

3. Αι συμφωνίαι διά του παρόντος Νόμου κυρούνται.