Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

3.-(1) Συνιστάται διά του παρόντος παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Έργων Συμβούλιον Οδικής Ασφαλείας, απαρτιζόμενον εκ του Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ως Προέδρου, και εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των ακολούθων, ως μελών:

Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας,

Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Παιδείας,

Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Υγείας,

Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Οικονομικών,

Γενικού Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου,

Αρχηγού Αστυνομίας,

Διευθυντού Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, και

Διευθυντού Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Του Προέδρου απουσιάζοντος ή κωλυομένου, τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν εν εξ αυτών όπως εκτελή καθήκοντα Προέδρου. Παν άλλο θέμα διαδικασίας, περιλαμβανομένου και του θέματος της απαρτίας, ρυθμίζεται υπό του Συμβουλίου.