Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

3.-(1) Συνιστάται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

(α) τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Εργων ως Προέδρο· και

(β)  εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ακολούθων, ως μέλη:

(i)του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(ii)του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών·

(iii)του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού·

(iv)του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας·

(v)του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών·

(vi)του Αρχηγού Αστυνομίας·

(vii)του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων·

(viii)του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων· και

(ix)του Προέδρου του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

(2)  Στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας συμμετέχει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(3)Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπουργού Συγκοινωνιών και Εργων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Εργων εκτελεί χρέη Προέδρου.

(4)Κάθε θέμα διαδικασίας, περιλαμβανομένου και του θέματος της απαρτίας, ρυθμίζεται από το Συμβούλιο Oδικής Ασφάλειας.