Υποχρέωση για εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας

14.-(1) Κανλενα από τα μηχανοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στο άρθρο 2 δε θα εγγράφεται στη Δημοκρατία, από την ημερομηνία που θα καθοριστεί για το σκοπό αυτό, με διάταγμα του Υπουργού που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν φέρει ζώνες ασφαλείας ή συστήματα συκγράτησης στερεά προσαρμοσμένα σε σταθερά σημεία του σκελετού του οχήματος, που προορίζονται για χρήση από τον οδηγό και τους καθήμενους σε όλα τα καθίσματα του οχήματος.

(2) Κάθε εγγεγραμμένο μηχανοκίνητο όχημα που υπάγεται στις κατηγορίες που καθορίζονται στο άρθρο 2 πρέπει, από την ημερομηνία που θα καθοριστεί από για το σκοπό αυτό με διάταγμα του Υπουργού, που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να φέρει ζώνες ασφαλείας ή συστήματα συγκράτησης στερρά προσαρμοσμένα σε σταθερά σημεία του σκελετού του οχήματος, τα οποία προορίζονται για χρήση από τον οδηγό και τους καθήμενους σε όλα τα καθίσματα του οχήματος:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που κυκλοφορεί στη Δημοκρατία με αριθμούς εγγραφής χώρας που δεν είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι , οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις οχημάτων που είναι, κατά την κρίση του Εφόρου, τεχνικά ασύνταη ή υπερβολικά δύσκολη η εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας ή συστημάτων συγκράτησης.