Μεταβίβασις εξουσιών

9. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη δι’ αποφάσεων του οιασδήποτε αρμοδιότητας του βάσει των προνοιών του Νόμου εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή άλλους λειτουργούς του Οργανισμού.