Εξουσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών προς λήψη πληροφοριών

3. Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, κατά την άσκηση των εργασιών τους στα πλαίσια των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους, έχουν εξουσία να ζητούν πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, από τα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και από τους ιδιώτες, και να ζητούν την προσαγωγήν εγγράφων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που κατά την κρίση τους δύνανται να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου τους, στο υπό εξέταση από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές θέμα.