Υποχρέωση προς συμμόρφωση

4. Ανεξάρτητοι Αξιωματούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιώτες, εμφανιζόμενοι ενώπιον Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά τον ορισμένο τόπο και χρόνο, οφείλουν να καταθέτουν τα αληθή και να μην αρνούνται ή αποκρύπτουν ο,τιδήποτε τελεί σε γνώση τους, υπό τον έλεγχο ή την κατοχή τους και να προσαγάγουν οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα τα οποία μπορούν, κατά την κρίση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου της, στο υπό εξέταση από αυτή θέμα.