Κατάθεση ψευδών ή άρνηση ή απόκρυψη αληθών ή άρνηση προσαγωγής εγγράφων

5.-(1) Οι εν γνώσει καταθέτοντες, ενώπιον Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ψευδή ή αποκρύπτοντες τα αληθή ή αρνούμενοι να προσέλθουν ενώπιον της ή να προσαγάγουν τα ζητηθέντα έγγραφα διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της περιφρόνησης της Βουλής, τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι .450 ή και με τις δύο ποινές.

(2) Οποιοσδήποτε παρέχει, προσφέρει ή υπόσχεται ανταμοιβή ή οποιοσδήποτε ασκεί προσωπική, επαγγελματική ή άλλου είδους επιρροή σε πρόσωπο το οποίο κλήθηκε ή πρόκειται να κληθεί για την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ενώπιον Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με βάση οποιαδήποτε συμφωνία ή συνεννόηση και του οποίου η κατάθεση δυνατό να επηρεαστεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, ή οποιοσδήποτε με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέσου αποπειράται να υποκινήσει οποιοδήποτε πρόσωπο στην κατακράτηση, αποσιώπηση ή απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών ή στην παροχή ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων ή στην απόκρυψη της αλήθειας διαπράττει αδίκημα, που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνες ή με χρηματική ποινή μέχρι τριακοσίων λιρών ή και με τις δύο ποινές.

(3) Τα κατά τα ανωτέρω περιστατικά στοιχειοθετούν, προκειμένου περί Ανεξάρτητων Αξιωματούχων ή δημόσιων υπαλλήλων, και πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο κατά τα προβλεπόμενα στους οικείους νόμους.