Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Ανεξάρτητος Αξιωματούχος” σημαίνει οποιοδήποτε από τους εις το Μέρος VI του Συντάγματος αναφερόμενους Ανεξάρτητους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας πλην του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς·

“Βουλή” σημαίνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας·

“δημόσιος υπάλληλος” σημαίνει τον κάτοχο θέσης σε υπηρεσία υπαγόμενη στη Δημοκρατία ή σε υπηρεσία νομικού προσώπου ή οργανισμού δημοσίου δικαίου ιδρυθέντος και λειτουργούντος βάσει Νόμου προς το δημόσιο συμφέρον, δεν περιλαμβάνει όμως τον κάτοχο θέσης στη δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας·

“Κοινοβουλευτική Επιτροπή” σημαίνει Κοινοβουλευτική Επιτροπή καταρτιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 73(3) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.