Έρευνα του θέματος από την Ολομέλεια της Βουλής

8. Η ολομέλεια της Βουλής αφού εξετάσει σε κλειστή συνεδρία της την υποβαλλόμενη σύμφωνα με το άρθρο 7 έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ενεργεί ως ακολούθως:

(α) Προκειμένου περί Ανεξάρτητων Αξιωματούχων ή δημόσιων υπαλλήλων διαβιβάζει την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να διερευνήσει κατά πόσον η συμπεριφορά του εμφανισθέντος ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής συνιστά περιφρόνηση προς τη Βουλή και στοιχειοθετεί πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο κατά τα προβλεπόμενα στους οικείους νόμους· ή

(β) προκειμένου περί οποιουδήποτε προσώπου, Ανεξάρτητου Αξιωματούχου, δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιώτη, σε περιπτώσεις ιδιαίτερης για το δημόσιο συμφέρον σημασίας, είτε παραπέμπει το θέμα για διερεύνηση στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου (α), είτε αποφασίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του επόμενου άρθρου προς διερεύνηση του θέματος.