Σύσταση εξεταστικής Επιτροπής

9. Σε περίπτωση που η ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ορίζει και το Μέλος ή τα Μέλη της Επιτροπής αυτής όπως και τους όρους εντολής της. Με την ίδια απόφαση τάσσεται ταυτόχρονα και σύντομη κατά περίπτωση προθεσμία προς περάτωση της εξέτασης και υποβολή του πορίσματος της Επιτροπής προς την Ολομέλεια της Βουλής.