Ενέργεια Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σε περίπτωση κατάθεσης ψευδών ή άρνησης προς κατάθεση, κλπ.

7. Αν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή μορφώσει την άποψη ότι οι εμφανισθέντες ενώπιον της κατέθεσαν ψευδή ή αρνήθηκαν ή απέκρυψαν τα αληθή ή δεν προσήγαγαν τα ζητηθέντα έγγραφα και ότι από το λόγο αυτό δυσχεραίνεται το έργο της στο υπό συζήτηση θέμα, συντάσσει σχετική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής η οποία και ενεργεί κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 8.