ΤΡIΤΟΣ ΠIΝΑΞ

(’ρθρov 4)

Πρώτη Στήλη Δευτέρα Στήλη Τρίτη Στήλη
Υπoυργεία, Τμήματα ή
Αvεξάρτητα Γραφεία
Υφιστάμεvoς Τιτλoς Νέoς Τίτλoς
Iατρικαί Υπηρεσίαι και
Υπηρεσίαι Δημoσίας υγείας
Βoηθητικoί Νoσoκόμoι (’vδρες)
Βoηθητικoί Νoσoκόμoι (Γυvαίκες)
Βoηθητικoί Νoσoκόμoι