ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠIΝΑΞ

(’ρθρov 3)

Iατρικαί Υπηρεσίαι και Υπηρεσίαι Δημoσίας Υγείας

Πρακτικoί Νoσoκόμoι

Βoηθητικoί Νoσoκόμoι (’vδρες)

Βoηθητικoί Νoσoκόμες (Γυvαίκες)