Διάθεσις Ιδιοκτησίας.

10. Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου διάθεσις ιδιοκτησίας περιλαμβάνει πώλησιν, συμφωνίαν πωλήσεως, ανταλλαγήν, μίσθωσιν, ήτις ενεγράφη συμφώνως προς τας διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και δωρεάν ιδιοκτησίας ως και εγκατάλειψιν χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως οιουδήποτε σχετικού δικαιώματος, αλλά δεν περιλαμβάνει―

(α) μεταβίβασιν αιτία θανάτου·

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από τον αποβιώσαντα ή η αξία της την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον αποβιώσαντα πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο διαθέτης δύναται να επιλέξει να λογιστεί αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974.

(β) Δωρεά που έγινε από γονέα σε τέκνο, είτε αυτό είναι έγγαμο είτε άγαμο, μεταξύ συζύγων ή μεταξύ προσώπων συγγενών μέχρι και τρίτου βαθμού, είτε τα πρόσωπα αυτά είναι άγαμα είτε είναι έγγαμα:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, ως αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αρχική αξία ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη κατά το χρόνο κτήσης της ιδιοκτησίας από το δωρητή, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη. Σε περίπτωση διαδοχικών δωρεών, δωρητής για σκοπούς της επιφύλαξης αυτής είναι ο πρώτος δωρητής:

Νοείται περαιτέρω ότι εις περίπτωσιν καθ' ην η ιδιοκτησία εκτήθη υπό του δωρητού προ της 14ης Ιουλίου, 1974, ο δωρεοδόχος δύναται να επιλέξει όπως ως αξία της ιδιοκτησίας λογισθή η αξία αυτής κατά την 14ην Ιουλίου, 1974·

(γ) Ανταλλαγή αναφορικά με ιδιοκτησίες οι οποίες περιέρχονται σε καθένα από τα μέρη που διενεργούν την ανταλλαγή:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που η αξία κατά το χρόνο κτήσης της ιδιοκτησίας ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης της ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη, είναι ίση ή μεγαλύτερη της αξίας της ιδιοκτησίας με την οποία ανταλλάσσεται κατά το    χρόνο    της ανταλλαγής, καταβάλλεται φόρος πάνω  σε  ολόκληρο το κέρδος  που προκύπτει από τη διάθεση.

(ii) Σε περίπτωση που η αξία κατά το χρόνο κτήσης της ιδιοκτησίας ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης της ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη, είναι μικρότερη της αξίας της ιδιοκτησίας με την οποία ανταλλάσσεται κατά το χρόνο της ανταλλαγής, καταβάλλεται φόρος μόνο πάνω στο κέρδος το οποίο δε διατέθηκε για την απόκτηση της άλλης ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή το κόστος κτήσεως  της νέας ιδιοκτησίας που περιέρχεται στην κατοχή του διαθέτη μειώνεται κατά το ποσό του κέρδους για το οποίο δεν καταβλήθηκε φόρος.

(iii) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει να υπολογιστεί ως αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974.

(δ) Δωρεά που γίνεται σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη και εξακολουθούν για μια πενταετία μετά τη δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση  αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης ή η αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το δωρητή, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από το δωρητή πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο δωρεοδόχος δύναται να επιλέξει να λογιστεί αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974.

Νοείται ακόμα ότι η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση  που οι μετοχές  μέλους της οικογένειας του διαθέτη περιέρχονται, πριν από την παρέλευση μιας πενταετίας μετά τη δωρεά, σε μη μέλος της οικογένειας του διαθέτη, λόγω κληρονομικής διαδοχής.

(ε) Δωρεά που γίνεται από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, σε μέτοχό της όταν το αντικείμενο της δωρεάς αποκτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία επίσης με δωρεά:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση αξία της ιδιοκτησίας λογίζεται η αξία κατά το χρόνο κτήσης της ή η αναπροσαρμοσμένη  αξία κτήσης κατά το χρόνο απόκτησης της ιδιοκτησίας από το δωρητή, οποιαδήποτε είναι η μικρότερη, ή η αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση που η ιδιοκτησία αποκτήθηκε από το δωρητή πριν από τις 14 Ιουλίου, 1974, ο δωρεοδόχος δύναται να επιλέξει να λογιστεί αξία της ιδιοκτησίας η αξία που είχε αυτή στις 14 Ιουλίου, 1974:

Νοείται ακόμη ότι, σε περίπτωση δωρεάς από την εταιρεία σε μέτοχό της, δε θα παραχωρείται η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 5, όταν η διάθεση της ιδιοκτησίας από το δωρεοδόχο γίνεται πριν από την  παρέλευση τουλάχιστο τριών χρόνων από τη μεταβίβασή της στο όνομά του.

(στ) Δωρεά στη Δημοκρατία και δωρεά που γίνεται για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή άλλους   φιλανθρωπικούς σκοπούς σε αρχή τοπικής διοίκησης ή σε οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Δημοκρατία το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(ζ) ανταλλαγήν ή πώλησιν δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων.