'Εκπτωσις εκ του φόρου κληρονομιών.

11.― (1) Φόρος καταβληθείς δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου λόγω δωρεάς ιδιοκτησίας υπό προσώπου τινός θα εκπίπτηται εκ του φόρου κληρονομίας του αναλογούντος επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου:

Νοείται ότι εν ουδεμιά περιπτώσει η έκπτωσις θα υπερβαίνει το ποσόν του καταβλητέου φόρου κληρονομίας.

(2) Φόρος ο οποίος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμων που βρίσκονται σε ισχύ, καταβλήθηκε από πρόσωπο και που αναλογεί στην ιδιοκτησία που διατίθεται θα εκπίπτεται από το φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι η έκπτωση δε θα υπερβαίνει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.