Δήλωσις διαθέσεως ιδιοκτησίας.

12.-(1) Ο διαθέτης ιδιοκτησίας οφείλει δι' εκάστην διάθεσιν ιδιοκτησίας να δίδη εις τον Διευθυντήν, εντός ενός μηνός από της τοιαύτης διαθέσεως αλλά εν πάση περιπτώσει προ της μεταβιβάσεως της ιδιοκτησίας, δήλωσιν περί ταύτης και τοιαύτα έτερα στοιχεία οία δυνατόν να απαιτηθώσι δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να καταβάλλει το υπ' αυτού υπολογιζόμενο ποσό φόρου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση διάθεσης του μισθίου απλής χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης, στην οποία προβλέπεται δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή και η οποία έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, σε πρόσωπο άλλο από το μισθωτή ή σε συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο αλλά για λογαριασμό ή προς όφελος του μισθωτή, διαθέτης ιδιοκτησίας θεωρείται ο μισθωτής.

(2) Η δυνάμει των διατάξεων του παρόντος του παρόντος άρθρου απαιτουμένη δήλωσις δέον να είναι εν τύπω εγκεκριμένω υπό του Διευθυντού.

(3) Σε περίπτωση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, διαθέτης ιδιοκτησίας για σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός.

(4) Η δήλωση διάθεσης για την ιδιοκτησία που πωλείται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό με δημόσιο πλειστηριασμό, δίδεται στο Διευθυντή εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ποσού του εκπλειστηριάσματος και το ποσό του φόρου καταβάλλεται στο Διευθυντή από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή από Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό από το ποσό του εκπλειστηριάσματος.