'Εκπτωσις εκ του φόρου κληρονομιών.

11.― Φόρος καταβληθείς δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου λόγω δωρεάς ιδιοκτησίας υπό προσώπου τινός θα εκπίπτηται εκ του φόρου κληρονομίας του αναλογούντος επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας δυνάμει των προνοιών των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμου:

Νοείται ότι εν ουδεμιά περιπτώσει η έκπτωσις θα υπερβαίνει το ποσόν του καταβλητέου φόρου κληρονομίας.