Προϊόν διαθέσεως ιδιοκτησίας

9.-(1) Το προϊόν της διάθεσης ιδιοκτησίας είναι το ποσό το οποίο δηλώνεται από τους συμβαλλομένους:

Νοείται ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης της δήλωσης από το Διευθυντή, ο τελευταίος δικαιούται, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της δήλωσης, να προβεί σε έρευνα και αν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι η δήλωση ήταν ψευδής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή φόρου πάνω στη διαφορά μεταξύ του ποσού της δήλωσης και του ποσού της αποδειχθείσας διάθεσης της ιδιοκτησίας και τόκο προς 9% από την ημέρα της καταβολής του φόρου με βάση τη δήλωση των συμβαλλομένων:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ή είσπραξη ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας αποτελεί το ποσό που εισπράχθηκε:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που στο προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας περιλαμβάνεται ποσό για την παραχώρηση του δικαιώματος αγοράς ή του δικαιώματος ανταλλαγής ή του δικαιώματος μίσθωσης της ιδιοκτησίας, του οποίου η είσπραξη έχει προηγηθεί και το οποίο φορολογείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το προϊόν διάθεσης ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνει το εν λόγω ποσό.

(2) Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, το προϊόν της διάθεσης της ιδιοκτησίας υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την ακίνητη ιδιοκτησία της εταιρείας και των εταιρειών στις οποίες άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει, και λογίζεται ως ποσό ίσο προς το ποσό που η ακίνητη ιδιοκτησία, κατά τη γνώμη του Διευθυντή θα απέφερε εάν επωλείτο στην ελεύθερη αγορά κατά το χρόνο που επισυνέβη η διάθεση μετοχών.

(3) Εάν δεν έχη λάβει χώραν αγορά ή πώλησις, θα λογίζηται ως πληρωθέν ή ληφθέν, αναλόγως της περιπτώσεως, ποσόν ίσον προς το ποσόν όπερ η τοιαύτη ιδιοκτησία, κατά την γνώμην του Διευθυντού θα απέφερεν εάν ηγοράζετο ή επωλείτο, αναλόγως της περιπτώσεως, εν τη ελευθέρα αγορά καθ' ον χρόνον επισυνέβη το γεγονός.

(4) Σε περίπτωση πώλησης μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από τον εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, όπου δηλώνεται ως προϊόν διάθεσης ποσό το οποίο είναι μικρότερο από την αγοραία αξία της ιδιοκτησίας, θα λογίζεται ως προϊόν διάθεσης το ποσό της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία της διάθεσης, όπως αυτή υπολογίζεται από το Διευθυντή.