Ο φόρος είναι πληρωτέος ανεξαρτήτως λήψεως ενδίκων μέτρων δι' επιβολήν κυρώσεων.

25. Η δίωξις προσώπου τινός δι' αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου, η καταδίκη προσώπου τινός δι' οιονδήποτε αδίκημα ή η επιβολή οιασδήποτε κυρώσεως, χρηματικής ποινής ή φυλακίσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν επηρεάζει την υποχρέωσιν του προσώπου τούτου εις φόρον ή εις καταβολήν τοιούτου φόρου.