Δεν χωρεί ποινική δίωξις άνευ της εγκρίσεως του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας

26. Δεν λαμβάνονται μέτρα ποινικής διώξεως αναφορικώς προς αδίκημά τι δυνάμει του παρόντος Νόμου εκτός τη εισηγήσει ή τη εγγράφω εγκρίσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.