Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παρέχωσι βοήθειαν εις τον Διευθυντήν

27.―(1) Οσάκις ο Διευθυντής πιστεύη ότι δημόσιος υπάλληλος είναι εις θέσιν να παράσχη οιανδήποτε πληροφορίαν την οποίαν ο Διευθυντής δυνατόν να χρειάζεται δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δύναται, δι' εγγράφου ειδοποιήσεως να απαιτήση παρά του τοιούτου δημοσίου υπαλλήλου όπως παράσχη την πληροφορίαν ταύτην. έκαστος δε τοιούτος δημόσιος υπάλληλος θα παρέχη τας αιτηθείσας πληροφορίας εξ όσων ούτος κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει.

(2) Πας δημόσιος υπάλληλος έχων υπό την φύλαξιν αυτού μητρώα, βιβλία, αρχεία, έγγραφα ή δικόγραφα, η εξέτασις των οποίων δυνατόν να βοηθήση εις την εξασφάλισιν φόρου βάσει του παρόντος νόμου ή να αποδείξη ή να οδηγήση εις την ανακάλυψιν οιουδήποτε δόλου ή παραλείψεως αναφορικώς προς τον τοιούτον φόρον, υποχρεούται όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον επιτρέπη εις παν υπό του Διευθυντού εγγράφως εξουσιοδοτημένον πρόσωπον όπως εξετάζη δια τους σκοπούς τούτους τα τοιαύτα μητρώα, βιβλία, αρχεία, έγγραφα και δικόγραφα, και όπως λαμβάνη ατελώς τοιαύτας σημειώσεις και αντίγραφα άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία.

(3) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος "δημόσιος υπάλληλος" περιλαμβάνει και άπαντας τους εν τη υπηρεσία Αρχής Τοπικής Διοικήσεως υπαλλήλους.