Ο ανώτερος υπάλληλος ενεργεί εκ μέρους εταιρείας ή ετέρου οργανισμού προσώπων

28. Ο γραμματεύς, διευθυντής, πρόεδρος ή έτερος ανώτερος υπάλληλος εταιρείας ή οργανισμού τινος προσώπων θα είναι υπεύθυνος όπως διενεργή πάσαν πράξιν ή άλλο τι όπερ δέον να διενεργηθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπό της τοιαύτης εταιρείας ή οργανισμού ή προσώπων:

Νοείται ότι παν πρόσωπον εις ο επεδόθη ειδοποίησις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως αντιπροσωπεύον εταιρείαν ή οργανισμόν προσώπων, θα λογίζηται ως ο ανώτερος υπάλληλος του σώματος τούτου εκτός εάν αποδείξη ότι ουδεμίαν σχέσιν έχει μετά της τοιαύτης εταιρείας ή οργανισμού, ή ότι έτερόν τι πρόσωπον διαμένον εν τη Δημοκρατία, είναι ο ανώτερος υπάλληλος της εταιρείας ή οργανισμού τούτου.