Εξουσία του Διευθυντού προς συμβιβασμόν αδικημάτων

24. Ο Διευθυντής δύναται, καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της ενάρξεως ποινικής διώξεως, να συμβιβάση παν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι εις περιπτώσεις καθ' ας ήρξατο ποινική δίωξις προσώπου τινός δι' αδίκημά τι, βάσει του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται, τη συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, να συμβιβάση το τοιούτον αδίκημα καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της εκδικάσεως της αποφάσεως, και, τη τοιαύτη συναινέσει, να αποσύρη την κατηγορίαν.