Καθορισμός του κέρδους.

6. Κατά τον υπολογισμό του κέρδους θα εκπίπτεται—

(α) Η αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1η  Ιανουαρίου, 1980, όπως έχει καθοριστεί ή θα καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο άρθρο ή επιφύλαξη, ή και με διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, καθώς επίσης η μετέπειτα αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας λόγω πληθωρισμού:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν ήταν ελεύθερη κατοχής, αξία της ιδιοκτησίας ως αυτή είχε κατά την 1.1.1980 λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(ii) σε περίπτωση που η αξία της ιδιοκτησίας δεν έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο άρθρο ή επιφύλαξη ή και με διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο, αξία της ιδιοκτησίας ως αυτή είχε κατά την 1.1.1980 λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(iii) σε περίπτωση που κατά τη γενική εκτίμηση της ιδιοκτησίας, λήφθηκαν υπόψη οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου 1980, αξία της ιδιοκτησίας όπως αυτή είχε κατά την 1.1.1980, προτού γίνουν οι προσθήκες ή αλλαγές, λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(iv) σε περίπτωση που η ιδιοκτησία που διατίθεται έχει προκύψει ή θα προκύψει μετά από διαχωρισμό σε οικόπεδα, αξία της διατεθείσας ιδιοκτησίας κατά την 1.1.80 λογίζεται το μέρος της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας ως είχε πριν το διαχωρισμό που αναλογεί στη διατεθείσα ιδιοκτησία, όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(v) σε περίπτωση  που  μέρος ή ολόκληρο το ποσό της αξίας παραχωρήθηκε ως αφαίρεση, σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους, το μέρος αυτό της αξίας δε θα εκπίπτεται·

(vi) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιλέξει, θα εκπίπτεται η αγοραία αξία της ιδιοκτησίας κατά τη 14η Ιουλίου, 1974, αντί της αξίας κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980.

(vii)  σε περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ουδέν ποσό εκπίπτει αναφορικά με την αξία της ιδιοκτησίαςˑ

(viii) σε περίπτωση που η διάθεση αφορά είσπραξη ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, ουδέν ποσό εκπίπτει αναφορικά με την αξία της ιδιοκτησίας.

(β) Οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται εξολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση κέρδους μετά την 1η Ιανουαρίου, 1980 και η οποία δεν εκπίπτεται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους, αναπροσαρμοσμένη λόγω πληθωρισμού:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η διάθεση αφορά παραχώρηση δικαιώματος αγοράς ή δικαιώματος ανταλλαγής ή δικαιώματος μίσθωσης ιδιοκτησίας ή είσπραξη ποσού βάσει όρου συμφωνίας αναφορικά με την ακύρωση της πώλησης ή της συμφωνίας πώλησης ή της ανταλλαγής ή της μίσθωσης, εκπίπτουν μόνο δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της διάθεσης και που δεν αφορούν στην αξία της ιδιοκτησίας.

(γ) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση το δείκτη τιμών λιανικής πώλησης που εκδίδεται από καιρό σε καιρό από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(δ) Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρείας, η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980 ή η αξία κτήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία απόκτησης της από την εταιρεία που είναι ο άμεσος ιδιοκτήτης αυτής ή η αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία της απόκτησης των εν λόγω μετοχών από το πρόσωπο το οποίο προβαίνει στην διάθεση αυτών, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση –

(i) Διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία συνιστούσε άμεσα ή έμμεσα ιδιοκτησία εταιρείας ή εταιρειών κατά τη  διάθεση μετοχών που προηγήθηκε, ή

(ii) διάθεσης μετοχών εταιρείας που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει σε εταιρεία ή εταιρείες

και στην οποία διάθεση ενέχεται ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία επιβλήθηκε και καταβλήθηκε φόρος σε προηγούμενη διάθεση, η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκπίπτεται είναι ίση με το ποσό του προϊόντος διάθεσης που χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς υπολογισμού του κέρδους στην αμέσως προηγούμενη διάθεση στην οποία ενεχόταν η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που οι μετοχές που διατίθενται αποκτήθηκαν από συνδεδεμένο πρόσωπο με συναλλαγή η οποία δεν υπέστη φορολογία δυνάμει των διατάξεων του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015, η ημερομηνία απόκτησης των μετοχών αγνοείται για σκοπούς του παρόντος εδαφίου.