Καθορισμός του κέρδους.

6. Κατά τον υπολογισμό του κέρδους θα εκπίπτεται—

(α) Η αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1η  Ιανουαρίου, 1980, όπως έχει καθοριστεί ή θα καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο άρθρο ή επιφύλαξη, ή και με διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, καθώς επίσης η μετέπειτα αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας λόγω πληθωρισμού:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν ήταν ελεύθερη κατοχής, αξία της ιδιοκτησίας ως αυτή είχε κατά την 1.1.1980 λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(ii) σε περίπτωση που η αξία της ιδιοκτησίας δεν έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 69 70, 71 και 72 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή και με οποιοδήποτε σχετικό νέο άρθρο ή επιφύλαξη ή και με διάταγμα, Κανονισμό ή διάταγμα σε σχέση με τον περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμο, αξία της ιδιοκτησίας ως αυτή είχε κατά την 1.1.1980 λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(iii) σε περίπτωση που κατά τη γενική εκτίμηση της ιδιοκτησίας, λήφθηκαν υπόψη οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές που έγιναν μετά την 1η Ιανουαρίου 1980, αξία της ιδιοκτησίας όπως αυτή είχε κατά την 1.1.1980, προτού γίνουν οι προσθήκες ή αλλαγές, λογίζεται η αγοραία αξία της όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(iv) σε περίπτωση που η ιδιοκτησία που διατίθεται έχει προκύψει ή θα προκύψει μετά από διαχωρισμό σε οικόπεδα και δεν εκδόθηκε νέος τίτλος ιδιοκτησίας, αξία της διατεθείσας ιδιοκτησίας κατά την 1.1.80 λογίζεται το μέρος της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας ως είχε πριν το διαχωρισμό που αναλογεί στη διατεθείσα ιδιοκτησία, όπως αυτή καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας˙

(v) σε περίπτωση  που  μέρος ή ολόκληρο το ποσό της αξίας παραχωρήθηκε ως αφαίρεση, σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους, το μέρος αυτό της αξίας δε θα εκπίπτεται·

(vi) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιλέξει, θα εκπίπτεται η αγοραία αξία της ιδιοκτησίας κατά τη 14η Ιουλίου, 1974, αντί της αξίας κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980.

(β) Οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται εξολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση κέρδους μετά την 1η Ιανουαρίου, 1980 και η οποία δεν εκπίπτεται σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους, αναπροσαρμοσμένη λόγω πληθωρισμού.

(γ) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση το δείκτη τιμών λιανικής πώλησης που εκδίδεται από καιρό σε καιρό από το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.