Ζημίαι

7.― (1) Το ποσόν ζημίας το οποίον προκύπτει λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας υπολογίζεται κατά τον αυτόν τρόπον ως υπολογίζεται το κέρδος εκ της διαθέσεως ιδιοκτησίας.

(2) Οσάκις το ποσόν ζημίας το οποίον προκύπτει λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας είναι τοσούτον ώστε να μη δύναται να συμψηφισθή καθ' ολοκληρίαν μετά κέρδους λόγω ταυτοχρόνου διαθέσεως άλλης ιδιοκτησίας, το ποσόν της τοιαύτης ζημίας, καθ' ην έκτασιν τούτο δεν συμψηφίζεται ούτω, μεταφέρεται και συμψηφίζεται μετά του κέρδους λόγω μεταγενεστέρας διαθέσεως ιδιοκτησίας μέχρις ότου η ζημία αύτη αποσβεσθή.