Λήψις αποφάσεως επί της ενστάσεως.

18. [Διαγράφηκε]