Λήψις αποφάσεως επί της ενστάσεως.

18. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν επέρχεται συμφωνία ως προς το ποσόν του πληρωτέου φόρου μεταξύ του Διευθυντού και του ενισταμένου προσώπου, ο Διευθυντής χωρεί εις την λήψιν αποφάσεως επί της υποβληθείσης ενστάσεως και επιδίδει τω προσώπω τούτω ειδοποίησιν όπως καταβάλη τον φόρον συμφώνως τη τοιαύτη αποφάσει επί της ενστάσεως.