Ειδική διάταξη αναφορικά με τη δήλωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο εξωτερικό

65Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 27, για σκοπούς της εκλογής που θα διεξαχθεί το έτος 2021, οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό δύναται να υποβάλουν την προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο δήλωση μέχρι και είκοσι μία (21) ημέρες από την ετοιμασία του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου της τριμηνίας που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την 23η Απριλίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.