Τύπoι

65. Οι Τύπoι εις τov Δεύτερov Πίvακα ή Τύπoι oυσιωδώς έχovτες τo αυτώ απoτέλεσμα θεωρoύvται ως voμικώς επαρκείς και δύvαvται vα τρoπoπoιηθώσιv, ή έτερoι Τύπoι vα καθoρισθώσι διά Καvovισμώv εκδιδoμέvωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ως αι περιστάσεις θα απήτoυv.