Ειδική διάταξη αναφορικά με τον τρόπο ψηφοφορίας προσώπων που έχουν διαγνωστεί θετικά στον Κορωνοϊό COVID 19

65Β.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα των άρθρων 27 έως 31 και/ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, για σκοπούς της εκλογής των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία θα διεξαχθεί την 30ή Μαΐου 2021, εκλογείς οι οποίοι αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα του Κορωνοϊού COVID 19, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Υγείας και, με βάση το εν ισχύι Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο εκδίδεται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, βρίσκονται σε περιορισμό κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα να μη δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε εκλογικό κέντρο, μπορούν, σε περίπτωση που το επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο Γενικό Έφορο Εκλογής, κατά τον τύπο και χρόνο που καθορίζεται από αυτόν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στον τόπο της συνήθους διαμονής τους δηλώνοντας τη διεύθυνσή τους:

Νοείται ότι, η διεύθυνση η οποία δηλώνεται από τους εκλογείς είναι η διεύθυνση της συνήθους διαμονής τους δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 97 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία εκλογέας νοσηλεύεται λόγω Κορωνοϊού COVID 19, οπότε δύναται να δηλώνεται η διεύθυνση του κέντρου νοσηλείας.

(2) Ο Γενικός Έφορος Εκλογής, αφού επιβεβαιώσει ότι ο εκλογέας που υπέβαλε την αίτηση αποτελεί επιβεβαιωμένο κρούσμα του Κορωνοϊού COVID 19, μέσω των στοιχείων που τηρούνται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει σχετικά τον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας, ο οποίος αφαιρεί τον εκλογέα από τον εκλογικό κατάλογο και τον εγγράφει στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, ο οποίος θα ισχύσει μόνο για την εκλογική διαδικασία της 30ής Μαΐου 2021 και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, 28η Μαΐου 2021, στις 18.00:

Νοείται ότι, για σκοπούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ψηφοφόρων που εγγράφονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, αυτός δεν δημοσιεύεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο ειδικός εκλογικός κατάλογος δύναται να επιθεωρηθεί από τους εκπροσώπους των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων σε χρόνο και τόπο που θα καθορίσει ο Γενικός Έφορος Εκλογής.

(3)(α) Οι εκλογείς τα ονόματα των οποίων είναι καταχωρισμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ψηφίζουν σε ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα, τα οποία καταρτίζονται από τον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας, για κάθε ένα από τα οποία διορίζονται από τον ίδιο ένας προεδρεύων υπάλληλος και ένας ή περισσότεροι βοηθοί υπάλληλοι:

Νοείται ότι, η διαδικασία διεξάγεται στην παρουσία μέλους της Αστυνομίας Κύπρου.

(β) Κάθε ειδικό κινητό εκλογικό κέντρο δύναται να μεταφέρει κάλπες διαφορετικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες κλειδώνονται και σφραγίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 28.

(γ) Στην επιφάνεια του ανοίγματος των πιο πάνω αναφερόμενων καλπών μέσω του οποίου οι εκλογείς ρίχνουν το ψηφοδέλτιο τοποθετείται ειδικό αυτοκόλλητο κατά τη μεταφορά τους.

(4) Τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα συνοδεύονται από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

(5)(α) Ο Έφορος μεριμνά, ώστε οι εκλογείς να ενημερώνονται εγκαίρως για την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης του ειδικού κινητού εκλογικού κέντρου στο υποστατικό τους.

(β) Κατά την επίσκεψη του κινητού εκλογικού κέντρου στη διεύθυνση συνήθους διαμονής η οποία δηλώθηκε από τον εκλογέα, η κάλπη της εκλογικής περιφέρειας του εκλογέα μεταφέρεται στην είσοδο του υποστατικού και, αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του εκλογέα με την επίδειξη εκλογικού βιβλιαρίου ή δελτίου ταυτότητας, δίδεται σε αυτόν ψηφοδέλτιο, δεόντως σφραγισμένο, της εκλογικής περιφέρειάς του.

(γ) Ο εκλογέας, με σκοπό τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, μετά τη λήψη του ψηφοδελτίου δύναται να αποσυρθεί εντός του υποστατικού του για να ψηφίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 29, νοουμένου ότι υπάρχει οπτική επαφή με τον προεδρεύοντα, και ακολούθως ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τυφλού ή ανίκανου εκλογέα, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 29 και όταν ο εκλογέας αυτός ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, τοποθετείται στην κάλπη αυτοκόλλητο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3):

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας εφαρμόζονται τα ενδεδειγμένα υγειονομικά πρωτόκολλα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που εκλογέας δεν ευρίσκεται στη διεύθυνση που δηλώθηκε, θεωρείται ότι απέχει από την ψηφοφορία.

(6) Για σκοπούς καταμέτρησης και διαλογής των ψήφων, οι κάλπες μεταφέρονται σε ειδικό χώρο και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 31:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των ψηφοδελτίων που ευρίσκονται εντός της κάλπης δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20), τα ψηφοδέλτια της κάλπης αυτής αναμειγνύονται και καταμετρώνται ταυτόχρονα με τα ψηφοδέλτια άλλης κάλπης της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

(7) Ο Γενικός Έφορος Εκλογής έχει  την εξουσία να επιλύει, κατά την κρίση του, οποιεσδήποτε τυχόν ασάφειες και/ή προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με την εκλογική διαδικασία και/ή σε σχέση με τον ειδικό εκλογικό κατάλογο και/ή τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα.

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«ειδικός εκλογικός κατάλογος» σημαίνει τον κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς της εκλογικής διαδικασίας για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της 30ής Μαΐου 2021 και περιλαμβάνει εκλογείς που αποτελούν  επιβεβαιωμένα κρούσματα του Κορωνοϊού COVID 19. και

«ειδικό κινητό εκλογικό κέντρο» σημαίνει το εκλογικό κέντρο, το οποίο καταρτίζεται από τον Έφορο της οικείας εκλογικής περιφέρειας, που αποτελείται από έναν προεδρεύοντα υπάλληλο και έναν ή περισσότερους βοηθούς υπαλλήλους, το οποίο θα μεταφέρεται εντός κινούμενου οχήματος στο οποίο θα υπάρχουν κάλπες, προς το σκοπό της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν στον τόπο της συνήθους διαμονής των εκλογέων, τα ονόματα των οποίων είναι καταχωρισμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο και το εν λόγω όχημα δύναται να οδηγείται είτε από βοηθό υπάλληλο είτε από οδηγό που ορίζεται προς το σκοπό αυτό από τον  οικείο Έφορο.