Ημερoμηvία εvάρξεως ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

36. Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ άρχεται εις ημερoμηvίαv oρισθησoμέvηv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ διά γvωστoπoιήσεως δημoσιευoμέvης εις τηv επίσημov εφημερίδα της Δημoκρατίας, δύvαvται δε vα oρισθώσι διάφoρoι ημερoμηvίαι διά διαφόρoυς -

(α) διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ·

(β) περιoχάς·

(γ) κατηγoρίας υπoχρεώσεωv.