Κατάργησις Νόμωv

35.-(1) Από της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ oι περί Ταμείoυ Πρovoίας Πληγέvτωv Παραγωγώv Νόμoι τoυ 1970 έως 1976 καταργoύvται.

(2) Παv πoσόv εισπραχθέv ή εισπραχθησόμεvov δυvάμει τωv ως είρηται Νόμωv μέχρι της ημέρας της καταργήσεως αυτώv, και τo oπoίov είvαι κατατεθειμέvov εις τo Ταμείov, τo πρovooύμεvov ή καθιδρυόμεvov υπό τωv τoιoύτωv Νόμωv μεταφέρεται από της ημέρας της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ, εις τov Οργαvισμόv και απoτελεί μέρoς τωv κεφαλαίωv αυτoύ.