Ειδικές διατάξεις

37. Σε περίπτωση διάλυσης του Οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34-

(α) Κάθε ποσό που έχει εισπραχθεί από ή που οφείλεται στον Οργανισμό μεταφέρεται στο Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής που καθιδρύεται βάσει των διατάξεων του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμου του 2019 και αποτελεί μέρος των κεφαλαίων αυτού:

Νοείται ότι ποσά οφειλόμενα προς τον Οργανισμό δύναται να αποκοπούν από οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης που ο επηρεαζόμενος γεωργός δικαιούται βάσει σχεδίων ενίσχυσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμου του 2019·

(β) οι υποχρεώσεις του Οργανισμού μεταφέρονται στο Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής που καθιδρύεται βάσει του  περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμου του 2019, και εφεξής τυγχάνουν διαχείρισης από την καθιδρυόμενη βάσει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου Επιτροπή Διαχείρισης.