ΠIΝΑΚΑΣ "Α"

(Άρθρo 2)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑIΡΟΥΝΤΑI ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔIΟ

ΓΕΩΡΓIΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ

1. ΕΛIΕΣ

2. ΦIΣΤIΚIΑ

3. ΦΟΥΝΤΟΥΚIΑ

4. ΚΑΡΥΔIΑ

5. ΧΑΛΕΠIΑΝΑ

6. ΚΑΠΝΑ

7. ΣΗΣΑΜI

8. ΧΑΡΟΥΠIΑ

9. ΜΑΝIΤΑΡIΑ

10. ΑΝΘΟΚΟΜIΚΑ ΦΥΤΑ

11. ΚΗΠΕΥΤIΚΑ ΦΥΤΑ

12. ΚΑΡΟΤΑ

13. ΤΕΥΤΛΑ

14. ΤΡΟΠIΚΑ ΚΑI ΛΟIΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

15. ΣΥΚIΕΣ