Σημείωση
3 τoυ Ν20(I)/95Έvαρξη της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ

Η ισχύς τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρχίζει από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 1995.