Προσωρινή απουσία του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου

10.-(1) Όταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου απουσιάζει από τη Δημοκρατία ή δεν είναι σε θέση ή αδυνατεί από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προσωρινά, να ασκήσει τις αρμοδιότητες της θέσης του, ο Αντιπρόεδρος, κατά τη διάρκεια της απουσίας του Προέδρου, θα ενεργεί ως Προεδρεύων και θα ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου.

(2) Όταν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου απουσιάζουν από τη Δημοκρατία ή  δεν είναι  σε θέση  ή αδυνατούν από οποιαδήποτε άλλη αιτία, προσωρινά, να ασκήσουν τις αρμοδιότητες της θέσης τους, ο Υπουργός μπορεί να διορίσει άλλο δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου, για να ενεργεί ως Προεδρεύων και να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου κατά τη διάρκεια της απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.