Πρoσωριvή απoυσία τoυ Πρoέδρoυ

10. Όταν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου απουσιάζουν από τη Δημοκρατία ή δεν είναι σε θέση ή αδυνατούν από οποιαδήποτε άλλη αιτία προσωρινά να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες της θέσης τους, ο Υπουργός μπορεί να διορίσει άλλο Δημόσιο Υπάλληλο, για να ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου κατά τη διάρκεια της απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.