Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών

7ΙΙ.-(1) Οι εξουσιοδοτημένες οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία και διεξάγουν τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7ΙΗ και τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» προτρέπονται να κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή τις επωνυμίες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

(2) Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (1).