Υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων

7ΙΘ.-(1) Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία και εκτελεί τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7ΙΗ θεσπίζει και τηρεί τις δικές της πρακτικές για να εξασφαλίζει ότι-

(α) Διανέμει, παρουσιάζει και καθιστά διαθέσιμα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο μόνο στους δικαιούχους ή σε άλλες εξουσιοδοτημένες οντότητες·

(β) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της απαγορευμένης αναπαραγωγής, διανομής, παρουσίασης στο κοινό ή διάθεσης αντιγράφων στο κοινό σε προσβάσιμο μορφότυπο·

(γ) επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια και διατηρεί αρχεία σχετικά με τη διαχείριση έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας και των αντιγράφων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο· και

(δ) δημοσιεύει και επικαιροποιεί, στον ιστότοπό της ή μέσω άλλων διαδικτυακών ή εξωδιαδικτυακών διαύλων, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) έως (γ).

(2) Η θέσπιση και τήρηση των πρακτικών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) γίνονται με σεβασμό και διασφαλίζοντας πλήρως τους κανόνες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δικαιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7ΙΙ.

(3) Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία και εκτελεί τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7ΙΗ παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, σε προσβάσιμη μορφή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε οποιοδήποτε δικαιούχο, άλλη εξουσιοδοτημένη οντότητα ή κάτοχο δικαιώματος:

(α) Τον κατάλογο των έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας των οποίων έχει αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο και τους διαθέσιμους μορφότυπους· και

(β) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων με τις οποίες έχει ανταλλάξει αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 7ΙΗ.