Αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο στην εσωτερική αγορά

7ΙΗ.-(1) Η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στη Δημοκρατία μπορεί να εκτελεί τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7ΙΖ για λογαριασμό δικαιούχου ή άλλης εξουσιοδοτημένης οντότητας εγκατεστημένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

(2) Ο δικαιούχος ή η εξουσιοδοτημένη οντότητα που είναι εγκατεστημένοι στην Δημοκρατία μπορούν να αποκτούν ή να έχουν πρόσβαση σε αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο από εξουσιοδοτημένη οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος.