Επιτρεπτές χρήσεις

7ΙΖ.-(1) Δεν απαιτείται άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7(1)(α)(i), (iii), (vi) και (vii), 7(1)(β)(i), 7Β(3), 7Γ(2)(α) και 7Γ(3)(α), (β) και (δ) για κάθε πράξη που είναι αναγκαία ώστε:

(α) Δικαιούχος ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, να παράγει αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας στο οποίο ο δικαιούχος έχει νόμιμη πρόσβαση και το οποίο είναι για αποκλειστική χρήση από τον δικαιούχο˙

(β) εξουσιοδοτημένη οντότητα να μπορεί να παράγει αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας στο οποίο έχει νόμιμη πρόσβαση, ή να παρουσιάζει, καθιστά διαθέσιμο, διανέμει ή δανείζει αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο σε δικαιούχο ή άλλη εξουσιοδοτημένη οντότητα σε μη κερδοσκοπική βάση με σκοπό την αποκλειστική χρήση από τον δικαιούχο.

(2) Προκειμένου η χρήση έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας να εμπίπτει στην εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (1), ο δικαιούχος ή το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή η εξουσιοδοτημένη οντότητα, ανάλογα, διασφαλίζει ότι κάθε αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο σέβεται την ακεραιότητα του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που απαιτούνται για να καταστεί το έργο ή άλλο αντικείμενο προστασίας προσβάσιμο σε εναλλακτικό μορφότυπο.

(3) Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας και δεν θίγονται αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του κατόχου του δικαιώματος.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων (3), (5) και (6) του άρθρου 14Β εφαρμόζονται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδάφιου (1) του παρόντος άρθρου.

(5) Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν παρακάμπτονται με τη χρήση συμβάσεων και τυχόν αντίθετη με αυτές συμβατική διάταξη είναι άκυρη.