Ερμηνεία

7ΙΣΤ. Για τους σκοπούς των άρθρων 7ΙΣΤ έως 7ΙΚ ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί-

«αντίγραφο σε προσβάσιμο μορφότυπο» σημαίνει ένα αντίγραφο έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας που δίνει στον δικαιούχο πρόσβαση στο έργο ή αντικείμενο προστασίας, με εναλλακτικό τρόπο ή σε εναλλακτική μορφή, μεταξύ άλλων, δίνοντας στο εν λόγω άτομο τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική και άνετη πρόσβαση όπως έχει ένα άτομο χωρίς οποιαδήποτε αναπηρία ή ανικανότητα όπως αυτές αναφέρονται στον ορισμό του όρου «δικαιούχος»˙

«δικαιούχος» θεωρείται, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες αναπηρίες-

(i) τυφλό άτομο·

(ii) άτομο με αμβλυωπία η οποία δεν επιδέχεται βελτίωση ώστε το άτομο να αποκτήσει οπτική λειτουργία ουσιαστικά ισοδύναμη με εκείνη ατόμου χωρίς τέτοια αναπηρία, και το οποίο για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία·

(iii) άτομο που έχει αντιληπτική ή αναγνωστική αναπηρία και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να διαβάζει έντυπα με την ίδια ουσιαστικά ευχέρεια όπως ένα άτομο χωρίς τέτοια αναπηρία˙

(iv) άτομο που δεν είναι σε θέση, λόγω σωματικής ανικανότητας, να κρατήσει στα χέρια του ή να χειριστεί βιβλίο ή να εστιάσει ή να μετακινήσει το βλέμμα του έτσι ώστε να μπορεί κανονικά να διαβάσει σε ικανοποιητικό βαθμό:

Νοείται ότι, για σκοπούς διαπίστωσης των καταστάσεων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (ιv), χορηγείται πιστοποίηση από το όργανο ή/ και την αρχή ή/και το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με διάταγμα του Υπουργού˙

«εξουσιοδοτημένη οντότητα» σημαίνει οντότητα που εξουσιοδοτείται ή αναγνωρίζεται με διάταγμα του Υπουργού ή των αντίστοιχων αρμοδίων αρχών σε άλλα κράτη μέλη προκειμένου να παρέχει σε δικαιούχους εκπαίδευση, επιμόρφωση προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες, σε μη κερδοσκοπική βάση και μπορεί επίσης να είναι δημόσιο όργανο ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε δικαιούχους ως μια από τις κύριες δραστηριότητές του, ως θεσμική υποχρέωση ή στο πλαίσιο αποστολών του δημοσίου συμφέροντος˙

«έργο ή άλλο αντικείμενο προστασίας» σημαίνει ένα έργο υπό μορφή βιβλίου, εξειδικευμένης επιθεώρησης, εφημερίδας, περιοδικού ή άλλου είδους εντύπου, σημειογραφίας στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι παρτιτούρες, και οι σχετικές εικονογραφήσεις, επί παντός μέσου καθώς και σε ηχητική μορφή, όπως τα ηχογραφημένα βιβλία, και σε ψηφιακό μορφότυπο, το οποίο προστατεύεται δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων και δημοσιεύεται ή διατίθεται στο κοινό με άλλον νόμιμο τρόπο.