Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςς των άρθρων 7ΙΕ έως 7ΙΚ

7ΙΕ. Τα άρθρα 7ΙΕ έως 7ΙΚ ορίζουν κανόνες περί χρήσεως ορισμένων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων.