Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7ΙΚ. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.