Συμβάσεις σχετικές με ταινίες

8. Οσάκις ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εφ' οιουδήποτε φιλολογικού ή καλλιτεχνικού έργου ή ο δικαιούχος συγγενικού δικαιώματος επί ερμηνείας ή εκτελέσεως επιτρέπει να συμπεριληφθεί το προστατευόμενο αντικείμενο σε ταινία, η εξουσιοδότηση αυτή θεωρείται, σε περίπτωση απουσίας περί του αντιθέτου συμφωνίας, ότι εμπεριέχει πέρα της εξουσίας μεταδόσεως της ταινίας προς το κοινό και της εξουσίας εκπομπής αυτής, επίσης εκχώρηση του δικαιώματος εκμισθώσεως. Το παρόν δεν εφαρμόζεται επί μουσικών έργων περιληφθέντων σε ταινία.